High School Exchange

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเยาวชน ในระดับมัธยมศึกษา
น้องๆที่เข้าร่วมโครงการ จะได้เข้าเรียนร่วมชั้นเรียน กับนักเรียนในประเทศปลายทาง และต้องตั้งใจเรียน เพื่อให้ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยนักเรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งของโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน น้องๆจะสามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การอยู่อาศัยในต่างประเทศ กลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษา หรือเป็นประโยชน์ในการทำงานต่อๆไป และเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีของประชากรโลก การเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน น้องๆจะต้องผ่านการสอบคัดเลือก และมีคุณสมบัติตรงกับที่องค์กรปลายทางต้องการ ระยะเวลาโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน  Academic Year Program (10 เดือน) ออกเดินทางเดือนสิงหาคม/กันยายน ของทุกปี ขึ้นกับประเทศที่ต้องการไปเรียน ว่าเปิดรับนักเรียนต่างชาติ ช่วงไหน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. นักเรียนแลกเปลี่ยน มีอายุระหว่าง 14-18 ปี (อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี / และไม่เกิน 18 ปี ก่อนการเดินทางในปีถัดไป
 2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.3  ม.4 หรือ ม.5 และมีผลการเรียนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50 
 3. ผลการเรียนดี โดยมีพื้นฐานภาษาอังกฤษและวิชาการที่ดี เกรดวิชาภาษาอังกฤษ และ วิชาพื้นฐาน 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50
 4. มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ และ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี
 5. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องห้าม 

*** นักเรียนแลกเปลี่ยน ปี 2564-65 เปิดรับสมัครแล้ว สมัครสอบได้ทุกวันทำการ ประกาศผลในวันถัดไป ส่งเอกสารทางอีเมล info@dreamabroad.co.th   

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ กรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

(เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน เป็นต้นไป)
 1. ขอใบสมัคร "โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน"จากเจ้าหน้าที่ Dream Abroad  
 2. ชำระเงินค่าสมัครสอบภาษาอังกฤษ 200 บาท โดยโอนเงินค่าสมัครสอบและส่งหลักฐานการโอนเงินได้ทาง Email : info@dreamabroad.co.th
 3. สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ตามวัน – เวลาที่กำหนด
 4. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ รายงานตัวเพื่อขอรับใบสมัครนานาชาติและเอกสารประกอบอื่นๆ พร้อมชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ และเซ็นสัญญา  "โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน"
 5. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือก ลงเรียนหลักสูตรภาษาเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตามที่  "โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน" ประเทศปลายทาง กำหนด
 6. นักเรียนและผู้ปกครองปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการปรับตัว การเข้าสังคม ตลอดจนการเตรียมตัวต่างๆ ในการเดินทาง และใช้ชีวิตในต่างประเทศ
 7. กำหนดการเดินทางไปเข้าร่วม  "โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน" ในต่างประเทศประมาณเดือน สิงหาคน/กันยายน ซึ่งจะนัดหมายได้เมื่อนักเรียนได้รับการจัดสรรครอบครัวและโรงเรียนอุปถัมภ์แล้ว การเดินทางจะเดินทางตรงไปยังเมืองปลายทางหรือเข้าปฐมนิเทศในต่างประเทศแล้วแต่กรณี และเวลาที่เหมาะสม
ประเทศปลายทางของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

สหรัฐอเมริกา, นิวซีแลนด์, แคนาดา, ออสเตรเลีย, อังกฤษ, เยอรมนี, ฝรั่งเศส, อิตาลี, สวีเดน, นอร์เวย์, เดนมาร์ค, ฟินแลนด์

 1. นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา
 2. นักเรียนแลกเปลี่ยนนิวซีแลนด์
 3. นักเรียนแลกเปลี่ยนแคนาดา
 4. นักเรียนแลกเปลี่ยนออสเตรเลีย
 5. นักเรียนแลกเปลี่ยนอังกฤษ
 6. นักเรียนแลกเปลี่ยนเยอรมนี
 7. นักเรียนแลกเปลี่ยนยุโรป
ติดต่อ Dream Abroad โทร 061 432 4575
  Line  : Dreamabroad 

นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา ,นักเรียนแลกเปลี่ยนนิวซีแลนด์ ,นักเรียนแลกเปลี่ยนแคนาดา, High School Exchange

จากรูปเป็น ประสบการณ์การแลกเปลี่ยนของน้องรมณ


#นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา  #นักเรียนแลกเปลี่ยนนิวซีแลนด์ #นักเรียนแลกเปลี่ยนแคนาดา  #นักเรียนแลกเปลี่ยนอังกฤษ #HighSchoolExchange 

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ กรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ


ติดต่อเรา

Student Reviews

ประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด